Ieder kind heeft zijn eigen talent. Op obs Stedeke kan elk kind zijn talenten ontdekken in de ateliers.
De visie van de school is: "Obs Stedeke, worden wie je echt bent".eerlingen zijn uniek, ze hebben eigen talenten, vormen een inspiratiebron en zijn in staat om bij te dragen aan het eigen leerproces.

De uitgangspunten voor het leer- en leefklimaat zijn dan ook de verschillen tussen kinderen, in niveaus en talenten. Het team van de school vindt het lesgeven op verschillende niveaus een voorwaarde voor goed onderwijs. De lessen worden zoveel mogelijk toegesneden op de individuele leerling.Het team tracht alle leerlingen optimaal te begeleiden door het aanbieden van een rijke leeromgeving, waar ruimte is voor talentontwikkeling en eigen creativiteit. De school wil de kinderen de kans geven hun eigen talenten te ontplooien.

De school is van mening dat elk kind talenten heeft. De school besteedt hier structureel aandacht aan door binnen de lessen gedifferentieerd te werken in tenminste drie niveaugroepen. Tevens wordt er gewerkt met een gepersonaliseerd deel binnen de weektaak. Dit onderdeel van de taak wordt door de leerling zelf ingevuld, aansluitend op de eigen belangstelling.


De school vond dat de talenten van leerlingen nog meer gezien en verder ontwikkeld konden worden. Dit was destijds de aanleiding voor het team om binnen de school ateliers op te richten, waarbinnen alle leerlingen hun talenten autonoom kunnen ontplooien naast de reguliere lessen. Het onderwijs binnen de ateliers is gepersonaliseerd en het uitgangspunt is om iedere leerling op zijn niveau te laten excelleren. De leerlingen hebben keuzevrijheid en geven naar eigen inzicht invulling aan het onderwijs. Nadat de weektaak af is hebben de leerlingen eventueel nog extra ateliertijd.
 
 

In de onderbouw is een aangepaste vorm van ateliers mogelijk. De ateliers die hier genoemd worden kunnen naar de (hoeken)klas gehaald worden waar kinderen er mee aan het werk kunnen. De ateliers van de bovenbouw zijn uitgebreider. Deze lijst met mogelijkheden is deels naar de klas te halen en deels op een plek in de school uit te voeren. Deze lijst is uit te breiden met nieuwe ateliers.

Binnen de school zijn de volgende ateliers aanwezig:
 
Groep 1 en 2 Groep 3 t/m 8
Muziek Muziek
Bouwen Toneel
Haar Bouwen
Engels Kunst
Programmeren Handvaardigheid
Dans Fotografie
Techniek Carrousel
Hoekenklas Diepenheim & de wereld
Lezen Groen
  Haar
Talen
Beep
Engels
Programmeren
Dans
Techniek
Naaiatelier
Stopmotionfilmpjes
Nagels

Het onderwijs in de ateliers heeft de volgende doelstellingen:
- Het inspelen op hetgeen een individuele leerling motiveert;
- Het vergroten van de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces;
- Het ontdekken en ontwikkelen van talenten binnen de verschillende ateliers;
- Het laten excelleren van iedere leerling op zijn/haar niveau. 
 
Ideeënboom
Kinderen vanaf groep 3 (in overleg met leerkracht ook groep 1 en 2) mogen inspiratie en ideeën vergaren van de ideeënboom die in de hal van de school staat. De boom is een hulpmiddel om het grote aanbod ateliers weer te geven. De soorten ateliers zijn te herkennen aan de verschillende kleuren bladeren. Op de stam staat een 'legenda'. Wanneer kinderen in een atelier hebben gewerkt en hier een mooi resultaat hebben geboekt of hun talent hebben ontdekt, kunnen ze een leeg blad pakken en hier met foto's en tekst laten zien wat ze hebben gedaan. Het blad wordt in de boom gehangen. Kinderen uit alle groepen kunnen hier inspiratie vandaan halen (Jansen, 2020).