Leerlingenzorg op OBS Stedeke


Samenwerkingsverband
Interne begeleiding (IB)
De praktijk, zorg in de klas
Meerbegaafdheid
Toetsen, Cito LOVS en SCOL


Samenwerkingsverband:
OBS Stedeke maakt onderdeel uit van samenwerkingsverband "23.02, Plein Midden Twente", op het gebied van de leerlingenzorg. Bij dit samenwerkingsverband zijn meerdere scholen aangesloten. Binnen het samenwerkingsverband (SWV) zijn ook scholen voor speciaal (basis) onderwijs. Er vindt regelmatig een kennisuitwisseling plaats binnen het SWV. Vaak gaat het dan om vernieuwingen die ingevoerd moeten worden op de scholen vanuit het ministerie, een voorbeeld hiervan is Passend Onderwijs.

Onze twee IB-ers (Interne Begeleiders) gaan naar structurele overlegmomenten, georganiseerd door het SWV. De kennis die zij hier opdoen, nemen ze mee terug naar school. Daar wordt overlegd hoe we een bepaalde vernieuwing op OBS Stedeke handen en voeten kunnen geven.

Vanuit het SWV zijn er experts beschikbaar op diverse gebieden. Regelmatig hebben de IB-ers overleg met iemand vanuit het SWV. Tijdens deze momenten wordt bijvoorbeeld gesproken over een leerling met een bepaald leer- of gedragsprobleem. Hier kunnen we dan advies over krijgen. Deze gesprekken vinden altijd plaats met toestemming van de ouders en worden teruggekoppeld.

Naar boven

Interne begeleiding (IB):
De interne begeleiding op OBS Stedeke wordt uitgevoerd door twee interne begeleiders, juf Maaike Santman en juf Sabine Keuper. Zij hebben een uitgebreid takenpakket, waarmee ze de leerlingenzorg op school aansturen. Daarnaast onderhouden zij het contact met externen op het gebied van zorg, begeleiden ze onderzoekstrajecten, analyseren ze toetsresultaten van groepen en leerlingen en beheren ze de orthotheek.

In de orthotheek in de IB-ruimte staat het materiaal dat we op school hebben om analyses te maken van de resultaten van de leerlingen (o.a. toetsmateriaal). Ook staat in de orthotheek het materiaal dat we nodig hebben om met een leerling met een bepaald probleem aan de slag te gaan. Dit kan op een leergebied zijn, maar ook op sociaal-emotioneel gebied.

Naar boven


De praktijk, zorg in de klas:
De leerkracht is degene die het grootste gedeelte van de uitvoering van de zorg voor de leerlingen op zich neemt. Dit gebeurt in de klas. De leerkracht kijkt het dagelijks werk na, beoordeelt toetsen van de verschillende methodes en neemt toetsen af die horen bij het leerlingvolgsysteem van het Cito.
Al deze gegevens worden verzameld en geanalyseerd. Op basis hiervan maakt de leerkracht een plan voor haar groep. In dit zogenaamde groepsplan worden de leerlingen onderverdeeld op basis van niveau.
De indeling van het groepsplan wordt twee keer per jaar besproken met de IB-ers. Dit gebeurt tijdens de toetsbesprekingen in januari en juni. Dan zijn de toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen, welke een belangrijke indicatie vormen voor het maken van het groepsplan.

In het groepsplan worden de leerlingen per vak in minstens 3 niveaugroepen ingedeeld.
1. De leerlingen die horen bij de leerlingen die bovengemiddeld presteren bij een vak, krijgen minder instructie en kunnen sneller aan het werk. Ook kan het zijn dat zij ingewikkelder opgaven moeten maken.
2. De leerlingen die gemiddeld presteren bij een vak, krijgen de gewone instructie en kunnen daarna aan het werk met de basisstof en extra opgaven.
3. De leerlingen die ondergemiddeld presteren bij een vak, krijgen de gewone instructie met verlengde instructie. Daarna gaan ze aan het werk. Ze maken altijd de basisstof. Het kan wel zijn dat er de hoeveelheid te maken opdrachten minder groot is dan die van groep 2. Het is belangrijk dat ze veel herhalen.

Voor een aantal vakken (rekenen, spelling en studievaardigheden) maakt de leerkracht in overleg met de IB ook een groepshandelingsplan. In dit plan staat hoe de leerkracht gaat werken met een klein groepje uit de klas, dat met hetzelfde onderdeel moeite heeft. Dit kunnen leerlingen zijn uit verschillende niveaugroepen, als ze met hetzelfde onderdeel moeite hebben. De leerlingen ontvangen extra instructie en inoefening op dit onderdeel.
Als de leerkracht heeft geconstateerd dat (bijna) de gehele groep een bepaald onderdeel matig beheerst, kan ze er ook voor kiezen om extra uitleg en oefenstof te geven aan de hele groep. Ook dit staat in een groepshandelingsplan. Als uw kind in een groepshandelingsplan is opgenomen, hoort u dat tijdens een contactavond.

Een enkele keer komt het voor dat een leerling met een bepaald vak het tempo van de klas niet kan bijbenen. Er onstaat dan een leerachterstand. Voor deze leerlingen maken we dan een individueel handelingsplan. Dit wordt altijd met de ouders besproken en gaat in overleg met de interne begeleiders.

Individuele handelingsplannen worden soms ook gemaakt voor leerlingen met specifieke problemen op sociaal- emotioneel gebied en/of werkhoudigsproblemen.

Naar boven

Meerbegaafdheid:
Er zijn leerlingen die een dusdanige intelligentie hebben, dat het meeste wat we op school aanbieden vanuit de methodes weinig uitdaging biedt.
Gelukkig wordt er in de methodes die we hebben aangeschaft rekening gehouden met deze leerlingen.
Zo bestaat er voor rekenen bijvoorbeeld een compacten en verrijkingslijn. Een leerling die deze lijn volgt, maakt het minimale uit de methode. Zo kan hij zich richten op verdiepings- en verrijkingsstof van deze methode.
Ook bij taal hebben we boeken en werkboeken van de methode die zeer uitdagende opdrachten bevatten en bij begrijpend lezen kunnen we eenvoudig een lastiger niveau aanbieden.

Daarnaast hebben we de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in uitdagend materiaal voor deze leerlingen. We hebben meer dan 80 boekjes over zeer uiteenlopende onderwerpen, zoals sterrenkunde, natuurkunde, diverse talen, natuur, geschiedenis, cultuur, aardrijkskunde enzovoort. Ook is er een boekje over leren programmeren.
Er is ook veel in techniek en constructiemateriaal geïnvesteerd, onze laatste aanwinsten zijn Kapla en Zometool.
Tevens hebben we een atelier gerealiseerd waar leerlingen naar hartelust kunnen tekenen en schilderen.
Onlangs hebben we meer dan 40 denkspellen gekocht, die zeer uitdagende opdrachten bieden waar deze leerlingen flink hun tanden in moeten zetten.

We vinden het erg belangrijk dat de leerlingen zodanig uitgedaagd worden, dat ze de grenzen bereiken van wat ze kunnen. Zo leren ze leren en om hulp vragen als het even niet meer lukt. Het gesprek met de leerling over wat hij of zij wil leren is daarin leidend. We proberen zo goede afspraken te maken, uit te zoeken waar de belangstelling van een leerling ligt en stellen eisen aan de dingen die ze doen. In een contactavond wordt dit toegelicht.

Op school is juf Marjan Brands de meer- en hoogbegaafdheidscoördinator.

Naar boven

Toetsen, Cito LOVS en SCOL:

De ontwikkeling van de leerlingen op cognitief gebied wordt gevolgd met behulp van het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) van het Cito. Dit is een systeem van toetsen op diverse gebieden, die met een vaste regelmaat worden afgenomen. Met rekenen bijvoorbeeld is er bij de kleuters de toets rekenen voor kleuters. Vanaf groep 3 wordt twee keer per jaar de LOVS toets rekenen afgenomen tot  en met groep 8. Zo kunnen we de ontwikkeling van elk kind door de jaren heen goed in beeld krijgen. 
Ook maakt dit LOVS het mogelijk om de resultaten van ons onderwijs te volgen. Dit doen we door resultaten van een groep te bekijken en te vergelijken met prestaties van de groep het jaar ervoor, met andere groepen en met het landelijk gemiddelde.
In groep 8 hebben kunnen we met behulp van het LOVS de ontwikkelingslijn van de leerlingen bekijken en komen tot een gedegen advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies is daarnaast gebaseerd op de werkhouding van de leerling, het rapport en de cijfers voor de leervakken.

De ontwikkeling van de leerlingen op sociaal-emotioneel gebied wordt gevolgd met behulp van de Sociale Competentie Observatielijst (SCOL).
Twee keer per jaar vullen de leerkrachten voor elke leerling een observatielijst in op de computer. Aan de hand van de ingevoerde gegevens kunnen we in het programma volgen hoe een leerling zich door de jaren heen ontwikkelt. Ook komen er zorgsignalen naar voren waar we direct mee aan de slag kunnen. OBS Stedeke beschikt over een groot arsenaal van hulpmiddelen op sociaal-emotioneel gebied en leerkrachten hebben diverse trainingen gevolgd om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Voorbeelden hiervan zijn Kidskills, Project Vriendjes, anti-pesttraining, pestprotocol en protocol omgaan met verlies.

Naar boven