Meer- en hoogbegaafdheid op Obs Stedeke

Er zijn leerlingen die een dusdanige intelligentie hebben, dat het meeste wat we op school aanbieden vanuit de standaard methodes te weinig uitdaging biedt. Om deze leerlingen goed in beeld te krijgen, maken we o.a. gebruik van de intakelijst bij de start in groep 1, de menstekening, gesprekken met ouders en/of leerlingen, observaties, cito's en methodetoetsen en eventueel een intelligentieonderzoek.
 
Welke leerlingen in aanmerking komen voor extra aanbod wordt aan de hand van toetsgegevens, observatiegegevens en gesprekken met intern begeleider, leerkracht, coördinator meer -en hoogbegaafdheid, leerling en ouders in overleg bepaald.

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong worden binnen de groep uitgedaagd met opdrachten die verderop in de leerlijn van dat leerjaar liggen. Er kan ook voor gekozen worden een leerling niet deel te laten nemen aan bijvoorbeeld de klassikale letterochtend of de rekenles. Er wordt dan gekeken naar een andere invulling, passend bij de capaciteiten van het kind. Daarnaast is het mogelijk dat kleuters buiten de klas onder begeleiding van de coördinator meer- en hoogbegaafdheid uitgedaagd worden op hun niveau. Dit gebeurt aan de hand van de methode Nadenksels. Deze methode zet in op filosoferen en biedt nadenkopdrachten aan. Daarnaast is er de pluskast. Dit is een kast met uitdagend materiaal. Aan de hand van een takenkaart werkt de leerling gericht met een materiaal uit de pluskast. Ook hebben we sinds afgelopen schooljaar de methode Pienter. Deze methode biedt opdrachten aan in een thema waarbij de kleuters worden uitgedaagd om handelend bezig te zijn d.m.v. experimenteren en onderzoeken.

In de klassikale methodes die wij vanaf groep 3 gebruiken wordt veelal rekening gehouden met leerlingen die meer aankunnen. Zo bestaat er voor rekenen een compacten- en verrijkingslijn. Een leerling die deze lijn volgt, maakt het minimale uit de methode. Zo kan de leerling zich richten op verdiepings- en verrijkingsstof. Denk hierbij aan het meesterwerkboek en pluswerk rekenen. Bij begrijpend lezen kunnen we een hoger niveau aanbieden van nieuwsbegrip. Daarnaast bieden we Jippie en Junior Einstein aan. De methode van taal biedt minimale verrijking. Hiervoor is er materiaal van pluswerk taal en spelling aanwezig.
Naast dit verrijkende materiaal voor de basisvakken is er ook uitdagend, educatief spelmateriaal voor de gehele school. Hierbij valt te denken aan, braingames, Cuboro en denksleutels.
Naast bovenstaande verdieping/uitdaging in de klas hebben wij ook de mogelijkheid om onder begeleiding (buiten de groep) de leerlingen nog meer uit te dagen. Dit schooljaar hebben we daar een nieuwe vorm aan weten te geven. Zo hebben we momenteel een klas waarbij de meer- en hoogbegaafde leerlingen 1 ochtend per week bij elkaar komen. Tijdens deze ochtend, welke onder begeleiding van de coördinator is, werken de kinderen aan een project, maar staan ook leren leren en de mindset van de kinderen centraal. In deze groep zitten leerlingen van leerjaar 3 t/m 8 bij elkaar. Naast deze ochtend komen de leerlingen wekelijks nog een moment bij elkaar om aan het project te werken. De invulling van het project kan heel verschillend zijn. Zo werken we aan projecten van Eduboekballade. Maar wordt er ook gekozen voor een eigen onderwerp. Dit wisselen we af met het spelen van smartgames, gemeenschappelijke spellen en uitdagende denkopdrachten.