Regelluwe school

Obs Stedeke participeert in het experiment Regelluwe scholen. Dit experiment is een initiatief van voormalig staatssecretaris Dekker van OCW. In dit experiment krijgen scholen met aantoonbaar goede onderwijskwaliteit meer ruimte voor eigen initiatieven. Zo mogen scholen die meedoen aan het experiment afwijken van bepaalde wet- en regelgeving. Het uitgangspunt is hierbij "verdiend vertrouwen". Tijdens het experiment wordt onderzocht of het afwijken van wet- en regelgeving leidt tot betere kwaliteit of grotere doelmatigheid van het onderwijs. Ook kan de uitkomst zijn dat bepaalde ruimte definitief beschikbaar komt, al of niet voor alle scholen in Nederland. 
 

Welke scholen mogen aan het experiment deelnemen?

Dit zijn scholen voor primair en voortgezet onderwijs die het predicaat excellente school hebben ontvangen en/of waarvan de onderwijskwaliteit door de inspecties als goed beoordeeld is.
 

Van welke regels gaat obs Stedeke afwijken?

Obs Stedeke zal met toestemming van de MR en het bestuur op drie gebieden afwijken van de wet- en regelgeving:
 
1.   Van onderwijstijd naar ontwikkeltijd ;
2.   Invoeren van educatieve keuzedagen ;
3.   Invoeren van vaste instroommomenten voor kleuters.
 

Van onderwijstijd naar ontwikkeltijd

Ieder schooljaar heeft uw kind 5 extra vrije dagen. Deze dagen zullen voor het team gebruikt worden als studiedagen (dit waren er voorheen 3) om de leerkrachten te scholen en te trainen. Op deze manier willen we de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. De scholing zal met name ingezet worden op het opleiden van de leerkrachten tot coach, gepersonaliseerd leren, projectmatig werken en het voeren van kindgesprekken. Er is overleg geweest met de kinderopvang Hof van Twente in Diepenheim. Zij zullen op de studiedagen kinderopvang aanbieden in en rondom obs Stedeke. Van deze kinderopvang kunt u op deze dagen gebruikmaken, ook als u momenteel geen structurele afnemer bent van de kinderopvang.
 

Invoeren van educatieve keuzedagen

Vanaf 1 augustus 2018 is het op obs Stedeke mogelijk om educatieve keuzemomenten aan te vragen. U kunt per kind, 2 keer per schooljaar een dag verlof aanvragen voor een educatieve activiteit. Op obs Stedeke proberen we een rijke leeromgeving te creëren voor uw kind. Maar de leeromgeving van een kind is breder dan de school. Veel proberen we op school te organiseren, onder andere door activiteiten in Diepenheim of door deel te nemen aan Europese projecten. Toch zijn er leermogelijkheden buiten school die we niet binnen school kunnen bieden. De educatieve keuzedag kan veel mogelijkheden geven om de talenten van uw kind verder te ontwikkelen. Een voorwaarde is dat uw kind na de verlofdag in de klas vertelt over wat hij heeft gedaan of een korte presentatie geeft. Het educatieve verlof is nadrukkelijk niet bedoeld voor het verlengen van reguliere vakanties of vrije dagen. Door op de volgende link te klikken komt u bij het aanvraagformulier voor de educatieve keuzedag.
 

Invoeren van vaste instroommomenten voor kleuters

Met ingang van 1 augustus 2018 zijn er vaste instroommomenten voor kleuters in groep 1. Deze momenten zijn de maandagen na een vakantie. Op deze maandag stromen alle kleuters in, die in de periode tot de volgende vakantie 4 jaar worden. Kleuters die in de vakantie voor het instroommoment jarig zijn, starten ook op deze maandag. Dit betekent dat kinderen eerder dan hun 4e verjaardag gaan starten op de basisschool.
Hier is wel een tweetal voorwaarden aan verbonden:
 
1.   Het kind is zindelijk en kan zelfstandig naar het toilet;
2.   Het kind kan zich zelfstandig aan en uitkleden.
 
Wanneer een kind niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan het niet instromen. Het zal dan instromen op het volgende instroommoment.
Het voordeel is dat kinderen met een groepje bekenden starten in groep 1. Ook is de overdracht van de peuterspeelzaal naar school beter te organiseren. Belangrijk is verder dat er in de tussenliggende tijd rust is in de groep. Er stromen geen kinderen in en er komen geen kinderen meer wennen. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van de al schoolgaande kinderen.